Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden van Koek en Ei
Mediation (KvK nummer 60528648)

1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op iedere opdracht, daaronder
begrepen iedere vervolgopdracht, nieuwe opdracht of gewijzigde c.q. aanvullende
opdracht, die aan Koek en Ei Mediation wordt gegeven, alsmede op alle
rechtsbetrekkingen als gevolg daarvan of in verband daarmee. Toepasselijkheid van
de voorwaarden van de opdrachtgever wordt uitgesloten.

2. Deze algemene voorwaarden worden mede bedongen ten behoeve van iedere
(rechts-) persoon die bij de uitvoering van enige opdracht wordt ingeschakeld of in
verband daarmee aansprakelijk is of kan zijn.
3. Bij de uitvoering van de opdracht zal zoveel als mogelijk de zorg van een goed
opdrachtnemer in acht worden genomen. Koek en Ei Mediation is, in afwijking van
artikel 7:404 BW, te allen tijde gerechtigd om andere personen aan te wijzen die de
werkzaamheden zullen verrichten. Tenzij anders wordt afgesproken blijft Koek en Ei
Mediation in die situatie de opdrachtnemer. Koek en Ei Mediation is niet
aansprakelijk voor tekortkomingen en/of onrechtmatige daad van door haar
ingeschakelde derden. Mocht om wat voor reden er toch enige aansprakelijkheid zijn,
dan reikt deze niet verder dan tot hetgeen de betrokken derde ter zake aan Koek en Ei
Mediation verschuldigd is en uitbetaald heeft, dit na aftrek van kosten.
4. Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, zal het honorarium worden
vastgesteld aan de hand van de gewerkte uren vermenigvuldigd met het afgesproken
tarief c.q. het op het moment van uitvoering geldende gebruikelijke tarief (mede
gebaseerd op kennis en ervaring) van de dienstverlener, welk tarief jaarlijks kan
worden verhoogd. Het tarief wordt vermeerderd met 21% BTW. Ten behoeve van de
opdrachtgever betaalde onkosten en gemaakte reiskosten/reistijd worden aan de
opdrachtgever doorbelast.
5. Afspraken moeten uiterlijk 24 uur voor het tijdstip van de afspraak worden
geannuleerd. Afspraken die gepland zijn op maandag dienen uiterlijk de vrijdag
ervoor vóór 15.00 uur te worden geannuleerd. Bij niet-annulering of bij annulering
binnen 24 uur voor de afspraak is Koek en Ei Mediation gerechtigd de gemiste
contacturen in rekening te brengen. Bij afspraken buiten het kantoor van Koek en Ei
Mediation aan de Joseph Ledelstraat 122 te Den Haag zal de huurprijs van de
kantoorruimte die elders wordt gehuurd ten behoeve van de afspraak met de cliënt(en)
volledig worden doorbelast aan opdrachtgever(s) indien de afspraak door cliënt(en)
korter dan 24 uur van tevoren wordt afgezegd/geannuleerd.
6. Koek en Ei Mediation is gerechtigd om aan de opdrachtgever een voorschot in
rekening te brengen, welk voorschot aan het eind van de zaak verrekend zal worden.
Het voorschotbedrag is geen indicatie van de totale kosten. Werkzaamheden kunnen
worden opgeschort als het voorschot of enige andere opeisbare declaratie niet wordt
betaald, met uitsluiting van iedere aansprakelijkheid van Koek en Ei Mediation voor
schade die daardoor mocht ontstaan.
7. In beginsel wordt maandelijks gedeclareerd. De betalingstermijn is 14 dagen te
rekenen vanaf de datum van de declaratie. Bij te late betaling is de opdrachtgever
zonder verdere ingebrekestelling in verzuim en over het onbetaalde bedrag een rente
van 1% per maand verschuldigd.
8. Koek en Ei Mediation heeft een beroepsaansprakelijkheidsverzekering gesloten
welke voldoet aan de eisen die de Mediatorsfederatie Nederland daaraan stelt. Iedere
aansprakelijkheid van Koek en Ei Mediation is beperkt tot het bedrag dat in dat geval
op grond van de aansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald. Indien en voorzover
er geen dekking en/of uitbetaling is onder de genoemde verzekering, om welke reden
dan ook, is iedere aansprakelijkheid beperkt tot een bedrag overeenkomend met
tweemaal het gedeclareerde honorarium voor de opdracht waaruit de
aansprakelijkheid voortvloeit, echter met een maximum van € 5.000.
9. De opdrachtgever vrijwaart Koek en Ei Mediation tegen alle aanspraken van derden
die op enigerlei wijze samenhangen met de voor de opdrachtgever verrichte
werkzaamheden, mits ook de aansprakelijkheid beperkt is tot het bedrag dat terzake
door de verzekeraar wordt uitbetaald. Mocht de derde desondanks Koek en Ei
Mediation voor eventuele meerdere schade aanspreken dan vrijwaart opdrachtgever
Koek en Ei Mediation daarvoor.
10. Een vordering tot schadevergoeding op Koek en Ei Mediation vervalt indien deze
niet binnen één jaar nadat de schade is ontdekt of redelijkerwijs ontdekt had kunnen
worden bij de bevoegde rechter aanhangig is gemaakt. Voorzover een vervaltermijn
niet mogelijk is, geldt een verkorte verjaringstermijn van één jaar.
11. Zowel de opdrachtgever als Koek en Ei Mediation is bevoegd de overeenkomst
met onmiddellijke ingang op te zeggen zonder dat er schadeplichtigheid ontstaat.
Koek en Ei Mediation heeft alsdan recht op betaling van de tot dan toe verrichte
werkzaamheden en gemaakte kosten.
12. Op de rechtsverhouding tussen Koek en Ei Mediation en de opdrachtgever is
Nederlands recht van toepassing. Bij geschillen en indien de opdracht een mediation
betreft dan zal in eerste instantie getracht worden het geschil op te lossen conform de
SKM-Klachtenregeling van de Mediatorsfederatie Nederland. Indien het niet mogelijk
is een geschil via die weg op te lossen, dan is uitsluitend de rechter te Den Haag
bevoegd.